Dannelse


Man skal opføre sig ordentligt og have respekt for andres synspunkter lige meget om man møder dem på nettet eller når man fx er på indkøb. Man skal opføre sig dannet. Det er ikke noget nyt, og gælder også, når vi bruger de digitale medier. Når man sætter ”digital” foran ordet dannelse, sker det for at øge opmærksomheden på, at vores digitale dannelse er en del af den almene dannelse.

Pædagoger og lærere har en særlig rolle – når det gælder ordentlig opførsel i forhold til de digitale teknologier, fordi de er sammen med børn og unge hver dag, og derfor sammen med forældrene er med til at skabe fundamentet til deres dannelse – også deres digitale dannelse.
Forfatterens mening


Digital dannelse

Erasmus af Rotterdam.
Mennesket fødes uden opdragelse, uddannelse og kultur – altså uden nogen form for dannelse. Det var i hvert fald Erasmus af Rotterdams1 opfattelse.

1) Nederlandsk augustinerkannik, teolog, filolog og filosof. 1466 -1536

Selvom vi ikke fødes med nogen form for dannelse, er vi heldigvis født med en evne til at tænke, analysere, reflektere, undersøge og være nysgerrige, det er egenskaber, som ikke findes i samme omfang hos andre dyrearter. Derfor er den nyfødte klar til at blive dannet. Dannelsen er den socialisering, der skabes i samspillet med forældre, jævnaldrende, pædagoger, lærere og andre erfarne og vidende mennesker.

Socialisering er indlæring af færdigheder og normer. Den primære socialisering sker i familiens opdragelse. Den sekundære socialisering sker i daginstitutionerne og skolen. Medierne spiller også en rolle, det samme gælder kulturlivet.

Begrebet dannelse henviser dels til den proces, hvorigennem et menneske erhverver sig et kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger.

Almen dannelse er et begreb, der bruges om paratviden om de danske kulturelle traditioner, som de viser sig i kristendom, historie, litteratur, kunst og kultur, samt bestemte færdigheder og holdninger.

Almen dannelse defineres af det, som de toneangivende i samfundet til enhver tid betragter som det nødvendige minimum for at kunne begå sig. Almen dannelse udvikler sig i takt med samfundsudviklingen, derfor er begrebet under konstant forandring.  Den seneste justering har fokus på digital dannelse!2
Ikke alle, der bruger de digitale medier, er gode rollemodeller! Det er en væsentlig udfordring, for i forhold til børn og unge kommer vi ikke længere med deres dannelse, end vi er kommet med os selv.
2) Begrebet digital dannelse blev skabt af professor i medievidenskab på Syddansk Universitet Kirsten Drotner tilbage i 1990’erne.

Dannelse – “Den højeste og mest afbalancerede udvikling af mennesket”.3


 

3) Wilhelm von Humboldts definition af dannelse.

Det har altid været folkeskolens og ungdomsuddannelsernes mål at sørge for elevernes almene dannelse. Men ny har internettet og de sociale skabt et behov for at udbygge det eksisterende dannelsesbegreb med et nyt – digital dannelse. Det er et begreb, der både omfatter kendskab til kommunikationsteorier, evnen til at behandle oplysninger på nettet kritisk, evnen til at anvende digitale medier, samt viden om, hvordan man optræder digitalt dannet på nettet. Det kan sammenfattes i disse hovedpunkter

  • kendskab til kommunikationsprocessen
  • it-færdigheder
  • kritisk informationssøgning
  • kompetencer til at agere socialt og etisk på nettet

  Man behøver ikke et dybere kendskab til kommunikationsteorier, men bør være i stand til at forstå de enkelte elementer i en simpel kommunikationsmodel.
  Men behøver ikke et dybere kendskab til it-teknologi, men bør være i stand til at kunne bruge de mest basale funktioner fx på en iPhone, og have kendskab til hvor tekst og billeder forsvinder hen nå skærmen slukkes.
  Helt centralt i digital dannelse er forståelsen af, at al kommunikation bør udsættes for kildekritik og fakta-check. Det er ikke nok at vide det, man skal også gøre det!
  De kompetencer, der kræves for at opføre sig digitalt dannet, er fx respekt for andres synspunkter og vilje til at lytte. Man skal opføre sig ordentligt!

  Der er stadig politisk opbakning til, at man i uddannelsessystemet bør bevare balancen mellem kundskaber og egenskaber, mellem hensynet til dannelse og hensynet til uddannelse.4

  Folkeskolens formål.5  Almen dannelse6– er det, der menes, når vi taler om det “almene” indhold i dannelse og uddannelse. Det er også det, der menes, når vi taler om folkeskolen som en “ikke erhvervsrettet skole”.

  Gymnasiale uddannelser og deres formål7. § 1. Formålet med uddannelserne… er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse…
  Ifølge Center for Digital Dannelse kan man opnå digital dannelse ”ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden, forholde sig positivt, men også kritisk til andre brugere, og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.”

  4) https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/dannelse-i-skolen/skolens-dannelse-historisk-set
  5) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396
  6) https://denstoredanske.lex.dk/dannelse
  7) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1375

  Kilde: https://faktalink.dk/titelliste/digital-dannelse

  Det er også vigtigt, at børn, unge og voksne får en overordnet viden om, at internettet ikke altid er et sted med gode intentioner. Her er medier & indivi-der som vil misbruge ens gode vilje, naivitet og tillid. Typisk for at tjene penge eller opnå magt. Derfor er det vigtigt, at man lærer at tolke afsenderens formål.

     Fordør og bagdør

  Sigge Winther Nielsen8 har i bogen Entreprenørstaten analyseret Fordøren til demokratiske beslutninger, hvor udspil præsenteres og meninger brydes, og demokratiets Bagdør, hvor politikere, presse og embedsmænd underholder hinanden med politiske udspil, som de alle ved aldrig bliver vedtaget. Og hvis de måtte blive stemt igennem i folketingssalen, ikke kommer til at virke i virkelighedens verden.

  At gøre noget ved befolkningens mangel på Digital Dannelse drøftes intensivt ved fordøren, selvom mange advarer om, at løsningen ikke er at folketinget ved bagdøren beslutter at indføre et nyt fag i folkeskolen.


   

   

  8) Sigge Winther Nielsen (f. 1982) er cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet. Han har tidligere været politisk analytiker på Dagbladet Politiken og tv-vært på DR2 Deadline samt embedsmand i Finansministeriet. Han er i nu vicedirektør I Djøf.

  Dannelse handler om menneskesyn, noget der vokser og gror udenfor folketingssalen. Det kan man ikke lovgive om! Hvis man taler om særlige kompetencer og handlingsanvisende regler for ‘digital dannelse’ lægges der for meget vægt på, at der er noget ganske særligt dannelsesmæssigt på spil, når vi inddrager digitale medier, men det er der ikke, – det handler om menneskesyn, som Ove Christensen peger på i den følgende tekst.

  Her er alle temaerne du kan lukke op for
  hvis du tegner medlemsskab…

  Ærgerligt – hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…
  Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab.
  Det billigste koster kun en tier.
  Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

  OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskabLog ind